Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Biểu diễn tri thức và suy luận ngày 30/1/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên nghỉ môn Biểu diễn tri thức và suy luận chiều thứ bảy ngày 30/1/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN