Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ môn Biểu diễn tri thức và suy luận chiều thứ bảy ngày 8/5/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ môn Biểu diễn tri thức và suy luận chiều thứ 7 ngày 8/5/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN