Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 11-CNTT nghỉ môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Lâm Đức Khải phụ trách vào chiều thứ bảy ngày 4/11/2017.

Trân trọng

PHòng ĐTSĐH&KHCN