Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Xử lý ảnh và thị giác máy tính tối ngày 26/3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên nghỉ môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính tối ngày 26/3/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN