Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp Tìm kiếm thông tin thị giác ngày 06/04/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo nghỉ lớp Tìm kiếm thông tin thị giác do thầy Ngô Đức Thành phụ trách ngày 06/04/2023.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN