Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ lớp thạc sĩ ngày 21/11/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên nghỉ học thứ bảy ngày 21/11/2020 nhằm ngày thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN