Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 ngành CNTT nghỉ môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách vào chiều thứ bảy ngày 26 tháng 12 năm 2015.

Trân trọng./.