Skip to content Skip to navigation

Thông báo nghỉ các lớp cao học vào ngày 19-20/10/2019

Nhằm tổ chức tốt cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2/2019. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên sau đại học nghỉ học các lớp cao học vào các ngày 19-20/10/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN