Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã lớp môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mã lớp môn Triết trên MS Team vào tối nay ngày 09/5/2021 Code lớp PH2001-CH15.02 là: 1hvbozd

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN