Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã code môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mã code môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách trên MS Team: 2md37iv

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN