Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã code môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên mã code môn An toàn bảo mật thông tin để các bạn tham gia thảo luận và báo cáo online trên Google Classroom bắt đầu vào tối nay thứ năm 11/6/2020.

Tên lớp: CH 2020 - An Toàn Bảo Mật Thông tin

Code tham gia lớp: wa7j7oz

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN