Skip to content Skip to navigation

Thông báo mã code các lớp online tháng 3/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo mã code trên MS Team

- Môn Hệ kinh doanh điện tử do Thầy Dương Minh Đức phụ trách (IS6101.CH1402) ngành HTTT: fv8hrim

- Môn Các hệ thống nhúng do Thầy Nguyễn Minh Sơn phụ trách. (IT2020.CH1402) ngành CNTT: i6chhi2

_ Môn Công nghệ phần mềm tiên tiến, giảng viên thông tin trên moodle môn học.

_ Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học sử dụng mã code đã có.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN