Skip to content Skip to navigation

Thông báo lớp học Phương Pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên:

Lớp học CS2205.CH1501 - PHƯƠNG PHÁP NCKH (từ 03/2021 đến 05/2021) do PGS.TS. Lê Đình Duy sẽ thử nghiệm hình thức Flipped Classroom (lớp học đảo ngược). Trong đó, sẽ tăng cường các phần học online và dành thời gian trên lớp cho phần bài tập, làm việc nhóm.

Lưu ý rằng hình thức này KHÔNG phải là hình thức giảm số giờ học offline. 

Các HV lớp CS2205.CH1501 đăng ký tham gia lớp học trên Google Classroom với mã lớp là fw5hlyv. Đồng thời đăng ký tham gia lớp học trên MS Teams với mã lớp là qbvxm0t. Google Classroom và MS Teams đều có phiên bản trên smartphones, tablets và rất tiện sử dụng. 

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN