Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao, môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi cụ thể như sau :

- 8g00-9g30 ngày 14/01/2018: thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao (P5.1, 5.3)

- 9g30-11g30 ngày 14/01/2018: thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng (P5.1, 5.3)

Lưu ý: Anh/Chị học viên có mặt tại phòng thi đúng giờ, mang theo thẻ học viên trình cán bộ coi thi. Đề nghị các bạn học viên còn nợ học phí hoàn thành theo đúng qui định.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN