Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch thi dự kiến các môn tiếp theo

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch thi dự kiến các môn tiếp theo như sau:

- Chiều 17/12/2017: Thi môn Cơ sở dữ liệu nâng cao , Pháp chứng số trên máy tính và mạng.

- Sáng 7/1/2018: Thi môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề

- Sáng 14/1/2018: Thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng, Xử lý tín hiệu số nâng cao

- Sáng 21/1/2018: Thi môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN