Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch phòng học cao học ngày 9/6/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học lịch phòng học ngày thứ sáu tạm thời như sau:

- Môn Nhận diện thị giác và ứng dụng do Thầy Lê Đình Duy phụ trách: học Phòng 5.3 (như bình thường)

- Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách học Phòng 5.1

- Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách học Phòng 7.1

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN