Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2023

Căn cứ công văn số 163/ĐHCNTT-TCHC ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính về việc nghỉ Tết dương lịch năm 2023 của cán bộ, viên chức Trường ĐH CNTT: Phòng Đào tạo SĐH&KHCN thông báo đến Giảng viên và học viên cao học được nghỉ Tết dương lịch như sau:

 Ngày Tết dương lịch: nghỉ 02 ngày vào ngày Chủ nhật (01/01/2023), Thứ hai (02/01/2023)

Ngày Thứ bảy (31/12/2022): Được nghỉ, Phòng không xếp lịch học theo thời khóa biểu.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH&KHCN