Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học ngày 24/12/2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học ngày 24/12/2022 (Trong đó môn Triết có thay đổi so với lịch học dự kiến ban đầu)

Sáng 24/12/2022 : Môn Triết và Môn Các môn hình học sâu và ứng dụng học bình thường.

Các lớp chiều 24/12/2022: 

Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao học bình thường

Môn Công nghệ thương mại điện tử nghỉ do lịch bảo vệ luận văn.

- Các lớp tối 24/12/2022 nghỉ do lịch thi của trung tâm CITD .

Trân trọng thông báo

Phòng ĐTSĐH&KHCN