Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học 2, mở môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lịch học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học 2, mở môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho khóa 15, 16 ngành KHMT như sau:

- Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 (2TC) do Thầy Đỗ Phúc phụ trách sẽ bắt đầu chiều thứ bảy từ ngày 04/06/2022 - 09/07/2022 (6 buổi), phòng 5.6

- Môn Chuyên đề Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (3TC) do Cô Nguyễn Lưu Thùy Ngân sẽ bắt đầu sáng thứ bảy từ ngày 04/06/2022 - 30/07/2022 (9 buổi), phòng 5.6 , Anh/Chị học viên đăng ký môn này trên hệ thống từ ngày 06/5/2022-10/05/2022.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN