Skip to content Skip to navigation

Thông báo lịch học môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng sẽ bắt đầu học offline từ chiều chủ nhật ngày 27/9/2020 -22/11/2020 (9 buổi)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN