Skip to content Skip to navigation

Thông báo kiểm tra danh sách đăng ký khen thưởng bài báo khoa học đợt 1/2024

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo kiểm tra danh sách đăng ký khen thưởng bài báo khoa học đợt 1/2024. Anh/Chị học viên kiểm tra file theo thông tin đính kèm, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ cho chuyên viên phụ trách Khoa trước ngày 03/07/2024.

Ngành CNTT: Cô Hoài (hoaint@uit.edu.vn)

Ngành KHMT: Cô Uyên (uyenptt@uit.edu.vn)

Lưu ý: Khen thưởng bài báo chỉ dành cho các bài báo đã được đăng vào thời điểm xét, học viên phải là tác giả chính mới được xét.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN