Skip to content Skip to navigation

Thông báo khóa 14 (2019 đợt 2) nhận áo

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên khóa 14 (2019 đợt 2) chưa nhận áo kỉ niệm của Trường, đến văn phòng Sau đại học nhận áo.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN