Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12

Chào các Anh/Chị học viên cao học,

Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ đối với khóa 12 . Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp.

Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào tháng 05 năm 2018.

Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 06 tháng 04 năm 2018

https://docs.google.com/forms/d/1p9QjmfH0CGdKKTNcjb2e0v8qYVnp41LLETaSHcz...

Lưu ý: Khảo sát thực hiện bắt buộc đối với tất cả học viên khóa 12 (2017).

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN