Skip to content Skip to navigation

Thông báo khảo sát môn học tiếp theo cho khóa 12 đợt 1

Chào các Anh/Chị học viên cao học,

Phòng ĐTSĐH&KHCN tạo form này cho học viên khảo sát các môn học sẽ đăng ký ở học phần BẮT BUỘC và tự chọn để tích lũy tín chỉ  đối với khóa 12 đợt 1. Căn cứ vào số lượng đăng ký, Phòng phối hợp với Đơn vị chuyên môn xem xét mở các môn và bố trí thời khóa biểu cho phù hợp.

Thời gian học dự kiến các môn tiếp theo vào 18 tháng 12 năm 2017.

Hạn chót điền thông tin đến hết ngày 25  tháng 11  năm 2017.

https://docs.google.com/forms/d/1gZY9LN7U67DuXGrBfE0VDUUxqSkTJOPCsDtjPPw...

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN