Skip to content Skip to navigation

Thông báo kết quả báo cáo khóa luận 12/01/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 8 đã có kết quả báo cáo khóa luận ngày 12/01/2017. Anh/Chị vui lòng truy cập phần tra cứu điểm để biết thông tin.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN