Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên kế hoạch học môn Cơ sở dữ liệu nâng cao như sau:

- Ngày 05/7 & ngày 12/7/2024: Lớp NGHỈ chuẩn bị bài báo cáo

- Từ ngày 19/7/2024 lớp sẽ bắt đầu báo cáo online khoảng 3-4 tuần và kết thúc môn.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN