Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online từ ngày 8/5/2021

Căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành phố HCM về phòng chống dịch COVID-19 và Ban Giám hiệu Trường Đại học CNTT, P.ĐTSĐH&KHCN thông báo các lớp các lớp thạc sĩ chuyển qua hình thức học online từ ngày 8/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trân trọng