Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online môn Phương pháp nghiên cứu khoa học ngày 09/12/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học online môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách ngày 09/12/2019. 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN