Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online các lớp đào tạo thạc sĩ từ ngày 03/8/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên lịch học lớp đào tạo trình độ thạc sĩ sẽ bắt đầu học online như sau:

- Môn Dịch máy do Thầy Nguyễn Tuấn Đăng phụ trách

- Môn Thuật toán và phương pháp giải quyết vấn đề do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách

- Môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách

- Môn Hệ thống thông tin địa lý nâng cao do Thầy Nguyễn Gia Tuấn Anh phụ trách

Ghi chú: Môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa  do đặc thù môn học nên tạm hoãn không học online chờ thông báo tiếp theo.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN