Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng khuyến khích học tập năm 2023

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2023 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2022-2023. Căn cứ theo Quyết định 620/QĐ-ĐHCNTT ngày 01 tháng 10 năm 2020, Nhà trường sẽ xét cấp học bổng cho khóa 16 (2021), mỗi ngành xét tối đa 3 suất.

Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định
  • Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên
  • Điểm trung bính tích lũy đạt 8.0 trở lên, không có môn không đạt
  • Không có nhận học bổng nào khác trong năm

Nhà trường sẽ căn cứ vào đơn của Anh/Chị học viên để xem xét. Anh/Chị học viên vui lòng làm đơn đăng ký xét học bổng theo mẫu đính kèm.

Thời gian nhận đơn đăng ký từ ngày 02/02/2023  đến ngày  12/02/2023. Đơn có thể nộp file scan gửi qua form https://forms.gle/vcWuynN2sX4Zux9z6 theo thông báo.

Trân trọng./.