Skip to content Skip to navigation

Thông báo Học bổng khuyến khích học tập năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học và Khoa học Công nghệ thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về học bổng khuyến khích học tập năm 2020 nhằm khuyến khích những học viên có thành tích học tập tốt trong năm học 2019-2020. Căn cứ theo Quyết định 316/QĐ-ĐHCNTT ngày 03 tháng 6 năm 2019, Nhà trường sẽ xét cấp 6 suất học bổng cho khóa 13 (2018).

Để nhận học bổng khuyến khích học tập, học viên cao học các khóa trên phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

  • Hoàn thành nghĩa vụ học phí đúng qui định
  • Không vi phạm từ mức đình chỉ trở lên
  • Điểm trung bính tích lũy đạt 8.0 trở lên, không có môn không đạt
  • Không có nhận học bổng nào khác trong năm

Nhà trường sẽ căn cứ vào đơn của Anh/Chị học viên để xem xét. Anh/Chị học viên vui lòng làm đơn đăng ký xét học bổng theo mẫu đính kèm. 

Thời gian nhận đơn đăng ký từ ngày 26/02/2020  đến ngày  15/03/2020. Đơn nộp file scan https://bom.to/5zoDbv

Trân trọng./.

File đính kèm: