Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng của chính phủ Brunei

Phòng ĐTSĐH&KHCN có nhận được thông tin học bổng chính phủ Brunei cho sinh viên và học viên cao học, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: từ 18 - 25 tuổi đối với sinh viên và không quá 35 tuổi đối với nghiên cứu sinh postgraduate.

2. Các trường tiếp nhận:

Universiti Brunei Darussalam (UBD) www.ubd.edu.bn

Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) www.unissa.edu.bn

Universiti Tecknologi Brunei (UTB) www.utb.edu.bn Politeknik Brunei (PB) www.pb.edu.bn

3. Deadline: 28/02/2018

4. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập link: http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx

Ngoài ra, nếu ai nộp hồ sơ của UTB cho:

- School of Computing Information (Bachelor of ICT, Master of Research)

- School of Business (Bachelor of Management Information System, Master of Management and Technology - take course 1 year)

có thể liên hệ với thầy Đào Minh Sơn: sondm@uit.edu.vn để được hỗ trợ.

Phòng thông báo rộng rãi đến học viên cao học để tham gia ứng tuyển.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN