Skip to content Skip to navigation

Thông báo đóng học phí khóa 16, khóa 17 dợt 1, chương trình liên thông BS_MS

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đóng học phí:

1. 02/TB-ĐHCNTT, 02/02/2023 Thu học phí CTĐT TĐ Thạc sỹ Khóa 17 (Trúng tuyển đợt 1 năm 2022), học phí Đợt 2.

2. 03/TB-ĐHCNTT, 02/02/2023 Thu học phí CTĐT TĐ Thạc sỹ Khóa 16 (Trúng tuyển năm 2021) liên kết với Đại học An Giang, học phí Đợt 3.

3. 04/TB-ĐHCNTT, 02/02/2023 Thu học phí CTĐT TĐ Thạc sỹ Khóa 16 (Trúng tuyển năm 2021), học phí Đợt 3.

4. 15/TB-ĐHCNTT, 02/02/2023, Thu học phí CTĐT liên thông từ trình độ đại học lên trình độ thạc sỹ theo quyết định số 786/QĐ-ĐHCNTT, ngày 28/9/2022