Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học môn chuyên đề nghiên cứu 01

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch học môn chuyên đề nghiên cứu 01 ngành ATTT từ tối thứ 2 chuyển sang học tối thứ 5

Từ 17/11/2022- 05/01/2023 (8 buổi) nghỉ tết sau đó học tiếp 09/02/2023- 23/02/2023(3 buổi)

- Thời gian: Tối thứ 5 ngày 17/11/2022 - 01/12/2022 (3 buổi) Thầy Lê Kim Hùng

- Thời gian: Tối thứ 5 ngày 08/12/2022 - 22/12/2022 (3 buổi) Thầy Quản Thành Thơ

- Thời gian: Tối thứ 5 ngày 29/12/2022 và 05/01/2023 (2 buổi) Thầy Lê Trung Quân

- Thời gian: Tối thứ 5 ngày 09/02/2022 - 23/02/2023 (3 buổi) Thầy Nguyễn Ngọc Tự

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN