Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học tối thứ hai

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo dời lịch dạy môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách vào tối thứ hai. Cụ thể môn học sẽ bắt đầu từ tối thứ hai ngày 01/3/2021 đến 12/04/2021 (7 buổi)

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN