Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Triết thi ngày 7/8/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Triết thi ngày 07/8/2021. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN