Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn An toàn ứng dụng và hệ thống, môn Chuyên đề nghiên cứu 01

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn An toàn ứng dụng và hệ thống, môn Chuyên đề nghiên cứu 01. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN