Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn An toàn bảo mật hệ thống thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn An toàn bảo mật hệ thống thông tin do Thầy Nguyễn Tấn Cầm phụ trách.

Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN