Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị học viên cao học khóa 10 - CNTT đợt 2, CH11 -KHMT và CNTT đã có điểm thi môn Toán do Thầy Dương Tôn Đảm phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN