Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Ẩn thông tin trên dữ liệu số và ứng dụng.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN