Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn PPNCKH 1

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn PPNCKH 1 do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN