Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học - Thầy Đỗ Phúc

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trên web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN