Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 cho khóa 16 do Thầy Đỗ Phuc phu trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN