Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Đỗ Phúc phụ trách.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN