Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng, môn Hệ hỗ trợ quyết định

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng, môn Hệ hỗ trợ quyết định trên hệ thống. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN