Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Pháp chứng số trên máy tính và mạng.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN