Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây. Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN