Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Máy học trong xử lý dữ liệu y khoa. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN