Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp-CH10 CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp do Thầy Đỗ Phúc phụ trách. Anh/Chị vui lòng đăng nhập để tra cứu điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN