Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN